TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn
LỚP HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI, QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN