TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn
Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng, sinh viên mới ra trường Tại TP. HCM, Khánh Hoà, Phú Yên