TON DUC THANG UNIVERSITY
SOCIAL DEVELOPMENT TRAINING CENTER
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn
Nghiệp vụ sư phạm (K03/2017)
Khai giảng: 24/11/2017
Thời gian học: Tối thứ 2,4,6

Địa điểm học: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Q7

Chứng chỉ do ĐHSP Hà Nội cấp
KẾ TOÁN THỰC HÀNH TỔNG HỢP

Khai giảng: 26/12/2017
Thời gian học: Tối 3, 5, 7 (2 tháng)
Địa điểm học: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Q7

Courses for Community

Participatory Community Needs Assessment and Development Planning, Development Project Management, Development Project Evaluation, Data Analysis and Report Writing Skills, Fundraising Techniques In The Digital Age, etc.


Courses for Students

Communication Skill, Team-working Skills, Presenting Skill, Working Experiences in the Multi-cultured Companies, Self-Communications, Text Editing Skill, etc.


Courses for Business

Corporate Culture, Leading – Management Skills, Business Communication Culture, Social insurance, Time Management, Mind mapping Skill, etc.


Courses for Profession

Professional Training for Local Union, Professional Training for Lecturers, Human Resource Consultant, Professional Training for Accoutants, etc.

Search courses

Fill keywords to seek for courses

Featured courses

View all

What student say?

Featured instructer

Partners

View all
doitac-1
EVNHCMC_170