TON DUC THANG UNIVERSITY
SOCIAL DEVELOPMENT TRAINING CENTER
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

(Tiếng Việt) Lê Đại Trí, Bác sĩ/ Chuyên gia