TON DUC THANG UNIVERSITY
SOCIAL DEVELOPMENT TRAINING CENTER
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

(Tiếng Việt) BẾ GIẢNG LỚP TRUYỀN THÔNG- MARKETING NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 2017