TON DUC THANG UNIVERSITY
SOCIAL DEVELOPMENT TRAINING CENTER
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

(Tiếng Việt) Khai giảng khóa học “Kỹ năng sư phạm” cho cán bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC)