TON DUC THANG UNIVERSITY
SOCIAL DEVELOPMENT TRAINING CENTER
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn
(Tiếng Việt) Dự án “Xây dựng năng lực cho những người buôn bán nhỏ tại TP. HCM”